Strony informacyjne

Regulamin

Regulamin hurtowni internetowej

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Hurtownia internetowa MAROZABAWKI dostępna pod adresem internetowym marozabawki.pl oraz marozabawki.pasaz24.pl, prowadzona jest przez działalność gospodarczą pod firmą PHU MARO WESOŁOWSKI MAREK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8921124652, REGON 910259937

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Hurtowni.
 3. Hurtownia internetowa MAROZABAWKI nie prowadzi sprzedaży detalicznej dla konsumentów w zakresie tego sklepu internetowego. Klientów detalicznych zapraszamy na kanał na Allegro.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU MARO WESOŁOWSKI MAREK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8921124652, REGON 910259937

 2. Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub inny podmiot gospodarczy t.j. szkoły, gminy itp., dokonujący zakupów za pośrednictwem Hurtowni.

 3. Klient na prawach konsumenta - Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dokonujący zakupów , które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Hurtowni), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Konto - konto klienta w Hurtowni, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Hurtowni umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Koszyk – element oprogramowania Hurtowni, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 11. Produkt - dostępna w Hurtowni rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt z Hurtownią

 

 1. Adres Sprzedawcy: 87-500 Rypin, ul. Warszawska 91

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: marozabawki@gmail.com

 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania z Hurtowni, w tym przeglądania asortymentu Hurtowni oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Hurtowni spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Hurtowni nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Hurtowni możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

 3. Ceny podane w Hurtowni są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), lub brutto i netto gdy są stosownie opisane.

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Hurtowni w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Hurtowni, należy wypełnić Formularz rejestracji.

 2. Założenie Konta w Hurtowni jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 2. zalogować się

 3. kliknąć przycisk “Zamawiam"

 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 5. Klient dokonujący pierwszego zamówienia zobowiązany jest dostarczyć mailowo skany nadania nr NIP lub inny równoznaczny dokument potwierdzający dane firmy (wyciąg z CEIDG się nie liczy, gdyż jest ogólnodostępny w internecie) w terminie 3 dni roboczych. Zamówienia od niepotwierdzonych klientów będą po tym czasie anulowane.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska

 2. odbiór osobisty w lokalnej hurtowni

 3. odbiór u przedstawiciela (o ile już nawiązał współpracę z naszym przedstawicielem)

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (dopiero po otrzymaniu pro-formy, wcześniej prosimy nie dokonywać wpłat)

 2. pobranie (płatne kurierowi przy odbiorze przesyłki)

 3. płatność przy odbiorze

 4. Dla zaufanych Klientów płatność odroczona w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Hurtowni internetowej zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.         

   5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego.

 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 4. Reklamacje ilościowe (braki) i jakościowe (uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia, pęknięcia) należy zgłaszać w terminie 3 dni od daty odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacje ilościowe i na uszkodzenia mechaniczne nie będą rozpatrywane.

 5. Klient nie będący na prawach konsumenta nie może korzystać z przepisów dotyczących rękojmi. Taki Klient ma 12 m-cy od dnia zakupu na zgłoszenie reklamacji (poza przypadkami opisanymi w punkcie 7.)

 

§11

Zwroty

 1. Czas na odstąpienie od umowy dla klienta na prawach konsumenta - 14 dni.
 2. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa - kupujący
 3. Zwrot należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Proszę czekać, trwa ładowanie....